Thứ sáu, 21/06/2024 08:49 (GMT+7)
Phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỳ 1)
Tư tưởng, đạo đức và phong cách, phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá cho Đảng và dân tộc ta. Theo Người, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, cán bộ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cần phải có phương pháp làm việc khoa học: Việc lớn hay việc nhỏ đều phải được xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ, chính xác, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch, biện pháp sát thực và tổ chức hoạt động thực tiễn một cách khoa học.