Thứ bảy, 28/05/2022 02:47 (GMT+7)
'Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững biển'
Việt Nam là một quốc gia biển, có nhiều tiềm năng, lợi thế từ biển. Để quản lý và khai thác nguồn lợi tài nguyên biển, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định biển là một phần không thể tách rời trong sự phát triển đất nước.