Chủ nhật, 16/06/2024 23:17 (GMT+7)
Nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hải Hậu, Nam Định
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình 1,1 kg/người/ngày. Trong các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nhân tố “hiểu biết về quản lý CTRSH” ảnh hưởng lớn nhất.