Thứ ba, 24/05/2022 00:03 (GMT+7)
Rác và nhựa chính là các nguồn lực kinh tế
Phân loại, thu gom và tái chế chất thải là giải pháp thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của thị trường nguyên vật liệu thứ cấp phù hợp với điều kiện địa phương. Bởi thực tế, rác và nhựa chính là các nguồn lực kinh tế.