Thứ sáu, 02/12/2022 04:18 (GMT+7)
Kiên định một con đường
Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã kế thừa và không ngừng bổ sung, phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Đổi mới, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng của Người
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII (năm 2021) của Đảng Cộng sản Việt Nam được khởi đề từ khát vọng cứu nước, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911.
Bài 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khơi nguồn nền báo chí cách mạng Việt Nam
Là một nhà báo xuất sắc, ở Hồ Chí Minh luôn có sự thống nhất về sự nghiệp báo chí và sự nghiệp cách mạng vĩ đại trong một con người vĩ đại. Những tinh thần có tính kinh điển, có giá trị như một tuyên ngôn, tôn chỉ, mục đích, đạo đức, nhân văn cho báo chí cách mạng Việt Nam của Người được thể hiện toàn diện trên các nội dung cơ bản.
Phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỳ 2)
Hiện nay, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đi vào diện rộng và chiều sâu, đòi hỏi rất cao về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm chất và năng lực công tác. Bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỳ 1)
Tư tưởng, đạo đức và phong cách, phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá cho Đảng và dân tộc ta. Theo Người, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, cán bộ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cần phải có phương pháp làm việc khoa học: Việc lớn hay việc nhỏ đều phải được xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ, chính xác, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch, biện pháp sát thực và tổ chức hoạt động thực tiễn một cách khoa học.