Thứ tư, 06/12/2023 22:10 (GMT+7)
Thứ năm, 09/11/2023 20:01 (GMT+7)

Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Theo dõi KTMT trên

Sáng 9/11, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương (7/11/1948- 7/11/2023).

75 hình thành và phát triển

Vào năm 1948, toàn thể đảng viên các cơ quan Trung ương sinh hoạt trong 1 chi bộ tại căn cứ địa Việt Bắc. Do các cơ quan Trung ương lúc đó ở phân tán, xa nhau nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi nên Hội nghị toàn thể chi bộ cơ quan Trung ương vào ngày 01/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay).

Ngay sau đó, Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 07/11/1948 (theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương), tại Chiến khu Việt Bắc. Liên chi khi thành lập gồm 6 chi bộ trong các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận, là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, là trụ cột của nhân dân lao động Việt Nam.

Sự ra đời của Liên chi các cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 4 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, có những giai đoạn được đưa về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 Đảng bộ khối (Khối I, Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại) và Ban Cán sự Đảng Ngoài nước.

Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ gồm mấy trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 Đảng bộ trực thuộc với 78.449 đảng viên, sinh hoạt trong 5.814 chi bộ.

Là tổ chức Đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, qua 75 năm xây dựng và phát triển, theo yêu cầu của mỗi giai đoạn lịch sử, thời kỳ cách mạng khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống - Ảnh 1
Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.

Đạt nhiều kết quả quan trọng 

Tiếp nối truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đang nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên nhiều mặt:

Công tác xây dựng Đảng đã triểnkhai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiến hành tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện, như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao đạo đức cách mạng, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng… Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện...

Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả hơn trong toàn Đảng bộ Khối; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong thời gian gần đây, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cùng toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền và xây dựng Biển đảo Việt Nam; tập trung khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 gây ra, nhất là tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Với những thành tích và đóng góp đã đạt được trên chặng đường 75 năm qua, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển, đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ Khối cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Trên tinh thần đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ; làm tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứba: Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục thực hiện có sáng tạo, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 16/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tăng cường đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Thứtư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứnăm: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, quá trình xây dựng Đảng bộ cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế, nhưng những thành tựu và kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực vẫn là mặt nổi bật của Đảng bộ Khối.

Những thành tựu nổi bật, cũng như những khó khăn, hạn chế đã giúp cho Đảng bộ rút được những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, động lực để tiếp tục xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới.

Thời gian tới, nước ta đang đứng trước xu thế, vận hội mới tạo đà cho đất nước ta phát triển, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới, có những yếu tố bất định, khó lường đối với công tác Đảng và sự phát triển của nước ta.

Đây là cơ hội lớn cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phát huy kết quả và truyền thống quý báu 75 năm qua của Đảng bộ, vận dụng bài học kinh nghiệm, đồng thời, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc và các hạn chế cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta tập trung thực hiện thắng lợi nhiện vụ “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sáng nay 9/11, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối đã trải qua 5 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn và số lượng đảng viên đông, phân bố rộng khắp ở cả trong và ngoài nước như hiện nay.

Là Đảng bộ đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chính trị và chuyên môn, trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng những thành tựu Đảng bộ Khối đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới Đảng bộ Khối cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ, cán bộ và đảng viên.

Cùng với đó, chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ XIII như Kết luận số 21- về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa;" Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

"Phải triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội các Đảng bộ.

Quá trình đó phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở Trung ương", Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Anh Thư

Bạn đang đọc bài viết Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới

Vun đắp quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam - Anh
Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Phúc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho một số cá nhân có đóng góp trong quan hệ người dân hai nước.