Thứ ba, 16/04/2024 23:49 (GMT+7)
Cơ hội - thách thức đối với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái biển Việt Nam
Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển Việt Nam cần phải xác định được những cơ hội và thách thức để có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện về mặt chính sách phục vụ quản lý nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng.