Thứ ba, 05/07/2022 04:22 (GMT+7)
Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ô nhiễm cảng biển đang ở mức báo động
Hiện tại, ở nhiều cảng biển trên cả nước, vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng trầm trọng. Để hạn chế ô nhiễm phải có biện pháp hợp lý về xây dựng và vận hành cảng biển để giảm thiểu các tác động đến môi trường.