Thứ năm, 08/12/2022 13:39 (GMT+7)
Bắc Ninh: Thành lập Thị xã Yên Phong trong năm 2025
Đô thị Yên Phong sẽ gắn với phát triển các KCN và các dịch vụ phục vụ KCN; Lấy công nghiệp, dịch vụ làm động lực, thúc đẩy sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đô thị.