Thứ tư, 29/05/2024 00:00 (GMT+7)
TP.HCM: Hành động giảm phát thải khí mê-tan
Nhằm góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu, bảo vệ môi trường, TP. HCM xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn.