Chủ nhật, 23/06/2024 14:49 (GMT+7)
Thứ tư, 17/01/2024 11:02 (GMT+7)

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng khi thực hiện các dự án

Theo dõi KTMT trên

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 86/UBND-CNN&XD về việc tăng cường nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng được chú trọng. Các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng đạt chất lượng và yêu cầu đề ra; quá trình thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: bước lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng hồ sơ thiết kế xây dựng chưa cao dẫn đến khi thực hiện còn phải điều chỉnh, bổ sung dự án, kéo dài thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; năng lực của một số đơn vị hoạt động xây dựng còn hạn chế (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra...); công tác báo cáo về giám sát chất lượng và công tác quản lý chất lượng của các chủ đầu tư còn chưa kịp thời theo quy định.

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng khi thực hiện các dự án - Ảnh 1
Công tác quản lý chất lượng công trình phải đảm bảo được thực hiện đúng trình tự, đúng quy định.

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên; nhằm chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý chất lượng các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

Cụ thể: Công tác quản lý chất lượng công trình phải đảm bảo được thực hiện đúng trình tự, đúng quy định, nhất là: lập đầy đủ hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo về chất lượng của hồ sơ lập, phê duyệt trong quá trình thực hiện (công tác lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; xác định nhiệm vụ thiết kế quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng; thực hiện nghiêm quy định về trình tự quản lý thi công xây dựng công trình...); tuân thủ nghiêm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát tác giả nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên; thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các công tác bảo trì công trình và báo cáo về chất lượng công trình theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng (nếu có); kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm.

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng khi thực hiện các dự án - Ảnh 2
Không để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Rà soát, có kế hoạch củng cố, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng.

Đảm bảo việc phát huy, tăng cường sự giám sát của các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng dân cư, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trong phạm vi các công trình được giao quản lý trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; đối với những vi phạm trong hoạt động xây dựng làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động trong công trình; kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng và việc xây dựng công trình tuân thủ nội dung giấy phép xây dựng theo phân cấp.

Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện những thiếu sót, khiếm khuyết về chất lượng và yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế xảy ra những sự cố về chất lượng xây dựng công trình..; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; thống kê, đăng tải trên trang thông tin điện tử các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng vi phạm chất lượng công trình; thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân có những vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần.

Giao các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng chuyên ngành; thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và đột xuất về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh được phân cấp theo quy định để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiểm tra việc xây dựng công trình tuân thủ nội dung giấy phép xây dựng theo phân cấp.

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện những thiếu sót, khiếm khuyết về chất lượng và yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế xảy ra những sự cố về chất lượng xây dựng công trình...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn UBND cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựng được giao làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư trên địa bàn quản lý.

Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu; bố trí cán bộ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

Đối với các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án được giao quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó phải quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án theo các quy định của pháp luật.

Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng khi thực hiện các dự án - Ảnh 3
Kiên quyết tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tổ chức quản lý chặt chẽ, giám sát toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn thực hiện (quản lý dự án, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, tổ chức thi công, tư vấn kiểm định...) đảm bảo tuân thủ theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế; công tác chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt); thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng trong suốt quá trình thi công, đảm bảo công trình thi công tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng về thi công và nghiệm thu của dự án đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn nhà thầu, xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các nhà thầu đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm, đủ nguồn lực tham gia dự án; kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng khi đưa vào sử dụng để xây dựng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đặc biệt lưu ý: Kiên quyết tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sử dụng các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị không đáp ứng được yêu cầu thiết kế, không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

Nguyên Mạnh

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng khi thực hiện các dự án. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm IUU
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 22 tàu cá bị xử phạt vì lỗi vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đi đánh bắt với tổng số tiền 481 triệu đồng.

Tin mới

Đà Nẵng tung combo “khủng” kích cầu du lịch
Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng tung gói combo khoảng 3 triệu đồng gồm vé máy bay khứ hồi và 2 đêm ở khách sạn 3 – 5 sao, không giới hạn số lượng bán ra, thời gian chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2024 để thu hút du khách trong nước.