Thứ tư, 24/04/2024 07:52 (GMT+7)
Phát triển bền vững là gì?
Phát triển bền vững (PTBV) là khái niệm chỉ sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn đảm bảo sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa và hiện là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới. Dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa..., mỗi quốc gia sẽ hoạch định chiến lược phù hợp nhất.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế'
Chính phủ cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu; không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, giải phóng mọi năng lực sản xuất; đồng thời không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.