Thứ năm, 23/05/2024 00:40 (GMT+7)
Thứ bảy, 23/05/2020 10:56 (GMT+7)

Đề xuất quy định tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường địa phương

Theo dõi KTMT trên

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quỹ bảo vệ môi trường địa phương).

Đề xuất quy định tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường địa phương - Ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Quỹ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ.

Hội đồng quản lý Quỹ có không quá 5 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các ủy viên gồm Giám đốc Quỹ và đại diện lãnh đạo của 2 trong số các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh hoặc đại diện cơ quan liên quan khác (nếu cần).

Dự thảo nêu rõ, căn cứ vào văn bản đề nghị cử nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phần Hội đồng quản lý Quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban Kiểm soát Quỹ có không quá 3 người, gồm có Trưởng ban Kiểm soát và một hoặc hai Kiểm soát viên. Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Theo dự thảo, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ gồm: Giám đốc, không quá 2 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ.

Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Là người đại diện theo pháp luật của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động của Quỹ. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ.

Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ.

Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; số lượng phòng nghiệp vụ được thành lập theo tiêu chí quy định của pháp luật phù hợp với quy mô hoạt động của Quỹ và đặc thù của địa phương. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Hội đồng quản lý Quỹ, các cơ quan liên quan khác.

Người làm việc tại Quỹ được hưởng lương, thưởng, phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định như đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Vốn điều lệ của Quỹ

Dự thảo nêu rõ, mức vốn điều lệ của quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng không dưới 20 tỷ đồng đối với các địa phương có tổng mức thu ngân sách nhà nước trung bình trong 3 năm gần nhất dưới 20 nghìn tỷ; không thấp hơn 0,16% tổng mức thu ngân sách trung bình của địa phương trong 3 năm gần nhất đối với các địa phương có tổng mức thu ngân sách nhà nước trên 20 nghìn tỷ.

Vốn điều lệ của Quỹ được ngân sách Nhà nước cấp tỉnh cấp, được phân bổ đủ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ của cơ quan có thẩm quyền. Vốn điều lệ của Quỹ được huy động, bổ sung từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Vốn điều lệ có thể được điều chỉnh tùy theo quy mô, kết quả hoạt động của Quỹ và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ và ý kiến của các cơ quan liên quan.

Tuệ Văn

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất quy định tổ chức, hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới