Thứ hai, 03/10/2022 22:03 (GMT+7)
Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH
Đến nay, đã có 15 dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia - đây cũng là các dịch vụ công có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia BHXH và cộng đồng doanh nghiệp.
Mã BHXH được dùng làm mã định danh y tế cho người dân và được sử dụng suốt đời
Theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành thì mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất. Mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời. Mã định danh y tế này sẽ được phục vụ cho việc khám chữa bệnh của người dân tại các cơ sở y tế.