Thứ tư, 22/09/2021 08:33 (GMT+7)
Thượng tôn pháp luật môi trường
Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tới đây, sẽ chi tiết hóa trách nhiệm người sản xuất, người sử dụng đối với sản phẩm thải bỏ.