Thứ bảy, 02/12/2023 21:59 (GMT+7)
Khung Chiến lược toàn cầu về đa dạng sinh học sau 2020: Tầm nhìn mới, hành động mới
Đa dạng sinh học trên toàn thế giới đang bị suy giảm nghiêm trọng. Hầu hết các mục tiêu của Kế hoạch hành động chiến lược toàn cầu về đa dạng sinh học giai đoạn 2011 – 2020 đều không đạt được. Bức tranh đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ ra sao? Mục tiêu nào cho giai đoạn tới?