Dự kiến chương trình làm việc Đại hội Đảng XII

Kinhtemoitruong.vn giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ 20-28/1/2016.

20/01/2016 6h30: Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

8h00: Đại hội họp phiên trù bị tại Hội trường
Tuyên bố lý do, thông qua chương trình phiên họp
Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu
Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội XII
Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Chiều: Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại đoàn

21/01/2016 8h00: Khai mạc Đại hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành.

Đại hội họp phiên khai mạc tại Hội trường
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn khai mạc Đại hội
TBT Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI

Chiều: Đại biểu thảo luận văn kiện Đại hội XII tại đoàn.

22/01/2016 Cả ngày: Đại hội làm việc tại hội trường, thảo luận về các văn kiện Đại hội XII
23/01/2016 Sáng: Tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII
Lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có)Chiều: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
24/01/2016 Cả ngày: Đại hội làm việc tại đoàn
Thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII và danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành trung ương khóa XII do Ban chấp hành trung ương khóa XI chuẩn bị.
Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành trung ương khóa XII.
25/01/2016 Sáng: Đại hội làm việc tại đoàn
Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có).
Đoàn chủ tịch xem xét các trường hợp xin rút.Chiều: Đại hội làm việc tại hội trường
Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút.
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút.Bầu ban kiểm phiếu
26/01/2016 Sáng: Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếuChiều: Đoàn chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII.
Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung văn kiện Đại hội XII (nếu có).Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
27/01/2016 Cả ngày: Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

28/01/2016 Cả ngày: Đại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường.

Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong văn kiện Đại hội XII (nếu có).
Báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt.
Tổng bí thư thay mặt Ban chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến.
Thông qua Nghị quyết Đại hội XII.

Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc

 

Recommended For You