THÔNG BÁO MỜI HỌP THƯỜNG VỤ MỞ RỘNG

Kính mời: Các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành và Văn phòng Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tham dự cuộc họp Ban Thường vụ Hội mở rộng.

  • Thời gian: 8h30’ Thứ 4, ngày 25 tháng 10 năm 2017.
  • Địa điểm: Tại Văn phòng Hội, Tầng 4, tòa nhà Cung Trí thức tp, số 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung:

  1. Báo báo sơ kết hoạt động Hội 9 tháng đầu năm 2017.
  2. Thông qua dự thảo: Quy chế hoạt động của Thường vụ – Ban chấp hành; Quy chế chi tiêu nội bộ
  3. Thảo luận kiện toàn bộ máy Văn phòng Trung ương, Văn phòng đại diện HCM.
  4. Thảo luận bổ xung nhân sự: nhân sự UVBTV; nhân sự UVBCH; Văn phòng Trung ương
  5. Thảo luận thành lập và ra mắt văn phòng đại diện: Thanh Hóa, Bình Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vĩnh Long

Và một số vấn đề khác.

Kính mong các đồng chí về dự họp đông đủ.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VP Hội

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

                               TS.Trương Thanh Tùng

Recommended For You